Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ”DREWMET” Wacław Pajda, Józefa Pajda, ul. Nowa 10, 32-031 Mogilany, numer KRS: 0000045135.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Nowa 10, 32-031 Mogilany lub email: biuro@drewmet.net Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym przyjęcia i realizacji zamówień oraz ich rozliczenia. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres przetwarzania: do momentu wywiązania się przez obie strony ze zobowiązań umownych, a następnie w zakresie niezbędnym do momentu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów.

W razie niewykonania umowy przetwarzanie danych odbywać się będzie celem ochrony interesów administratora jako strony takiej umowy, a zatem – celem dochodzenia, obrony i obsługi istniejących roszczeń. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przetwarzania: do momentu zaspokojenia roszczeń wierzyciela a później, jeśli prawo tego wymaga, przez okres wynikający z przepisów prawa i w zakresie w nich określonym.

Ponadto, w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego określone dane mogą być przetwarzane cele realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. w toku rozliczeń z Urzędem skarbowym. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Okres przetwarzania: określony bezpośrednio w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami danych są osoby zatrudniane przez administratora na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Mają one dostęp do danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące określone usługi na rzecz administratora, o ile ich zaangażowanie jest konieczne dla wywiązania się z umowy – w szczególności mogą to być podmioty świadczące usługi transportowe, zaangażowane w proces współpracy, świadczące usługi fakturowania oraz archiwizacji. Odbiorcami mogą być także podmioty publiczne, np. urzędy skarbowe – przy czym upoważnienie takich podmiotów do uzyskania danych zawsze wynika bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Odmowa podania danych uniemożliwi zawarcie umowy i jej wykonywanie. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania. Mogilany, dnia 21.05.2018

DREWMET

Specjalizujemy się w sprzedaży wyrobów hutniczych:

 • rury
 • blachy
 • profil zamknięty
 • pręt kwadratowy
 • kątowniki
 • ceowniki
 • dwuteownik

skupie/sprzedaży złomu stalowego i metali nieżelaznych oraz kruszywa budowlanego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu telefonicznego lub mailowego